BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6770/BNN-TC
V/v: Chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

Căn cứ Quyết định số 2003/QĐ-BNN-TCngày 10/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dựtoán chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án Trung tâm quốc gia giốnghải sản miền Trung.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III chuyển chi phí thẩm traphê duyệt quyết toán dự án Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Trung cụ thểnhư sau:

Tổng số tiền làm tròn: 41.800.000đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệutám trăm ngàn đồng chẵn)

Tên đơn vị thụ hưởng: Văn phòng BộNông nghiệp và PTNT

Số tài khoản: 934.01.015

Mở tại: Kho bạc nhà nước Ba Đình -Hà Nội

Mã số sử dụng ngân sách: 1053631

Vậy xin thông báo đến đơn vị biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn