BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6770/TCHQ-KTTT
V/v Báo cáo giá tính thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 2299/CHQ-TGTT ngày 10/10/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàubáo cáo về việc xác định giá tính thuế tại một số lô hàng nhập khẩu ô tô, xemáy theo yêu cầu của Tổng cục tại công văn số 5545/TCHQ-KTTT ngày 27/09/2007.

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về giátính thuế của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Căn cứ hồ sơ các lô hàng nhậpkhẩu (bản photo) gửi kèm theo công văn số 2299/CHQ-TGTT ngày 10/10/2007 nêutrên của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (gồm có: tờ khai nhập khẩu, tờ khaitrị giá, hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, biên bản tham vấn và một số tàiliệu liên quan đến xác định giá tính thuế)

Qua xem xét, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

I/ Việc xác định giá tính thuếcủa Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đối với một số lô hàng nhập khẩu tạibáo cáo nêu trên là chưa đúng với chế độ quy định và các văn bản hướng dẫn vềgiá tính thuế tại thời điểm xác định giá tính thuế. Cụ thể:

1/ Chấp nhận trị giá tính thuếchưa tuân thủ nguyên tắc không thấp hơn thông tin giá của mặt hàng tương tự,giống hệt có sẵn trên hệ thống thông tin giá GTT 22 đã được chấp nhận trị giákhai báo hoặc điều chỉnh giá sau khi bác bỏ giá khai báo; chưa sử dụng thôngtin giá có sẵn trong khoảng thời gian gần nhất với tờ khai đang xác định trịgiá; suy luận, tính toán chi phí vận tải mặt hàng ô tô bằng đường hàng không vàđường biển chưa phù hợp;

- Tờ khai số 103/NKDÔ .PM ngày26/06/2007;

- Tờ khai số 101/NKDÔ .PM ngày21/06/2007;

2/ Xác định giá tính thuế mặthàng ô tô nguyên chiếc mới nhập khẩu theo model suy luận từ giấy chứng nhậnchất lượng an toàn của Cục Đăng kiểm Việt Nam là chưa đầy đủ thông tin cầnthiết về hàng hóa nhập khẩu;

- Tờ khai 147/NKDÔ .PM ngày24/07/2007;

II/ Để việc kiểm tra, tham vấnvà xác định giá tính thuế đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ, Phụ lục 1 Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế của Tổngcục Hải quan; Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

1/ Kịp thời chấn chỉnh các saisót nêu trên, đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra, tham vấn và xác định giátính thuế tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo đúng chính sách, chế độquy định và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan. Trongđó chú ý:

- Tuân thủ đúng các nguyên tắc,trình tự các phương pháp xác định giá tính thuế quy định tại Nghị định số 40/207/NĐ-CP của Chính phủ; phụ lục 1 Thông tư 113/2005/TT-BTC của Bộ Tàichính. Việc thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin giá để xác định giá tínhthuế thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày19/7/2006 và công văn số 5881/TCHQ-KTTT ngày 18/10/2007 của Tổng cục Hải quan.

- Đối với các trường hợp lô hàngnhập khẩu có yếu tố giảm giá, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa VũngTàu kiểm tra các chứng từ, tài liệu trong hồ sơ nhập khẩu đảm bảo tính hợppháp, hợp lệ theo đúng quy định tại điểm 2.1 mục 2 phần I phụ lục 1 Thôngtư 113/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính; Biên bản tham vấn phải làm rõ được lý do,tính hợp lý của khoản giảm giá, phân tích các thông tin liên quan để đưa raquyết định chấp nhận hay bác bỏ trị giá khai báo, khoản giảm giá phù hợp vớichế độ quy định và thông lệ quốc tế; đồng thời mở sổ theo dõi theo hướng dẫntại công văn số 1365/TCHQ-KTTT ngày 07/03/2007 của Tổng cục; Tránh việc doanhnghiệp lợi dụng chiết khấu, giảm giá để gian lận trốn thuế.

2. Đối với các trường hợp đã xácđịnh trị giá tính thuế chưa phù hợp như nêu trên phải chủ động rà soát, khắcphục sai sót, chuyển hồ sơ tài liệu liên quan đến Chi cục kiểm tra sau thôngquan để xem xét thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định.

3/ Thông tin dữ liệu giá của cáclô hàng nhập khẩu nêu trên và các lô hàng tương tự chưa thực hiện đúng chế độquy định và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế không được sử dụng làm thôngtin dữ liệu giá để kiểm tra xác định giá các lô hàng mới phát sinh.

4/ Thực hiện cập nhật, truyềnnhận thông tin dữ liệu giá theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An