BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6774/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa vào tập kết, kiểm tra tại cửa khẩu Tân Tiến

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 1249/HQBP-NV ngày 10/7/2015 củaCục Hải quan tỉnh Bình Phước đề nghị cho đưa hàng hóa xuất nhập khẩu vào bãi tậpkết, kiểm tra trong khuôn viên trụ sở Đội nghiệp vụ Tân Tiến thuộc Chi cục Hảiquan cửa khẩu Hoàng Diệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc đầu tư xây dựng Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóanằm trong khuôn viên trụ sở Đội nghiệp vụ Hải quan Tân Tiến được triển khai theocông văn số 7339/TCHQ-GSQL ngày 17/6/2014 và công văn số 8318/TCHQ-TVQT ngày02/7/2014 của Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan tỉnh Bình Phước có trách nhiệm thanhquyết toán, nghiệm thu công trình đầu tư Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa theoquy định.

Sau khi hoàn thành công việc trên, Cục Hải quantỉnh Bình Phước chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu căn cứ quy địnhtại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ,Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướngdẫn thi hành bố trí nhân lực, tổ chức quản lý giám sát, kiểm tra hàng hóa,phương tiện vận tải ra, vào Bãi tập kết và làm thủ tục hải quan theo đúng quyđịnh hiện hành.

Tổng cục Hải quan có ý kiến đề Cục Hải quan tỉnhBình Phước biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh