BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67786/TCHQ-PC
V/v triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cácđơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Thực hiện Thông báo số 316/TB-BTC ngày 08/6/2015của Bộ Tài chính về việc tổ chức, thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa,cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Tổngcục Hải quan hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

1.1. Tổ chức rà soát lại việc thực hiện cơ chế một cửa,cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liênthông để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình,quy chế đã sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan đến giải quyết thủ tục hànhchính lĩnh vực hải quan để nghiên cứu tổ chức xây dựng quy trình thực hiện cơchế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, rõràng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phốihợp giải quyết công việc giữa các bộ phận của đơn vị để giải quyết công việctheo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg .

1.2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc địa phươnghoặc đơn vị thuộc ngành dọc của các Bộ, ngành khác trong triển khai cơ chế mộtcửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực liên quan nêu tạiKhoản 2 Điều 5 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg .

1.3. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đầu tư mua sắmtrang thiết bị cần thiết cho mô hình một cửa, một cửa liên thông; đầu tư trangthiết bị điện tử và áp dụng phần mềm điện tử trong các giao dịch hành chínhgiữa cá nhân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hànhchính nhà nước với nhau trong công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để chuyểnđến các cơ quan chuyên môn giải quyết; nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chứctheo cơ chế một cửa liên Thông quy định tại Điều 8, Điều 9 Quyết định09/2015/QĐ-TTg .

Lựa chọn và bố trí nhân lực đảm bảo về số lượng và chấtlượng phù hợp theo quy định tại Điều 10 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg .

1.4. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời,rõ ràng các thủ tục hành chính theo đúng quy định, đảm bảo giải quyết công việcnhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ đượcthực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơquan chuyên môn.

1.5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nângcao hiểu biết của cán bộ công chức và người dân về cơ chế một cửa, một cửa liênthông.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luậttrong cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

1.6. Chủ động cân đối, bố trí kinh phí thực hiện trongphạm vi dự toán kính phí hoạt động thường xuyên, kinh phí hoạt động tự chủ đượcgiao hàng năm của đơn vị.

1.7. Định kỳ trước ngày 20/11 hàng năm báo cáo Tổngcục (qua Vụ Pháp chế) về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định09/2015/QĐ-TTg .

2. Đối với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổngcục

2.1. Văn phòng Tổng cục chủ trì, phối hợp với Cục Giámsát quản lý, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Công nghệthông tin và thống kê hải quan nghiên cứu và đề xuất Lãnh đạo Tổng cục giảiquyết các thủ tục hành chính (cấp Tổng cục) liên quan đến cá nhân, tổ chức, vậndụng quy định để áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quanTổng cục Hải quan theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ,

2.2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổchức triển khai của các đơn vị trong việc thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ;tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết trình Lãnh đạo Tổngcục xem xét chỉ đạo.

- Trước ngày 01/12 hàng năm, tổng hợp tình hình và kếtquả triển khai thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Tổng cục Hải quan trìnhLãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính.

2.3. Báo Hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thốngkê hải quan, Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến việc triểnkhai Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên báohải quan giấy, báo hải quan điện tử, website hải quan và bản tin nghiên cứu hảiquan.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời đề xuất, báo cáo cụ thể về Tổng cục (quaVụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCT (thay b/c);
- Các đ/c Phó TCT (để chỉ đạo);
- Lưu: VT,PC(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh