BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/BTC-CST
V/v thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ cán nguội

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH POSCO VST

Trả lời công văn không số ngày23/11/2011 và công văn số 15/PSAHN ngày 22/12/2011 của Công ty TNHH Posco VSTvề thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

Mặt hàng thép không gỉ cánnguội nhập khẩu tùy theo xuất xứ hàng hóa mà áp dụng các mức thuế suất của Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi hoặc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt như sau:

1. Thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi (MFN):

Từ ngày 01/01/2012 trở đi, thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng thép không gỉ cán nguội thuộc cácnhóm 7219, 7220 được thực hiện theo qui định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Theo đó, các mặt hàng thép khônggỉ cán nguội thuộc các nhóm 7219, 7220 có mức thuế suất là 5% (từ ngày31/12/2011 trở về trước mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàngnày là 0%).

Như vậy, mức thuế suất 5% đốivới các mặt hàng thép không gỉ cán nguội được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012 trởđi đã được điều chỉnh tăng lên (từ 0% lên 5%) trên cơ sở xem xét ý kiến của cácBộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng có liên quan về khả năng sản xuất, đáp ứng nhucầu trong nước của ngành sản xuất thép không gỉ cán nguội trong nước hiện nay;việc cân đối hài hòa thuế suất giữa nguyên liệu (thép không gỉ cán nóng) vàthành phẩm (thép không gỉ cán nguội). Đồng thời bảo đảm việc thay thế chínhsách không mang tính đột biến gây ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp khác.

2. Thuế suất nhập khẩu ưu đãiđặc biệt theo cam kết trong các FTA:

- Theo cam kết ASEAN tại Thôngtư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính giai đoạn 2012-2014, camkết ASEAN - Trung Quốc tại Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của BộTài chính giai đoạn 2012-2014, cam kết ASEAN - Hàn Quốc tại Thông tư số 163/2011/TT-BTCngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính giai đoạn 2012-2014: Mức thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi đặc biệt là 0% đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội.

- Theo cam kết ASEAN - Nhật Bảntại Thông tư số 158/2009/TT-BTC ngày 6/8/2009 của Bộ Tài chính giai đoạn2009-2012: Đối với loại thép không gỉ cán nguội dưới 600mm là 0%. Đối với loạitrên 600mm cam kết giảm từ 10% từ năm 2009 xuống 0% vào năm 2019.

Theo đó, cam kết về thuế nhậpkhẩu đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội trong các FTA ASEAN, ASEAN -Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc về cơ bản đã là 0% ngay từ khi bắt đầu thực hiệncác Hiệp định (2006/2007). Theo quy định của các Hiệp định Thương mại hàng hóatrong các FTA này, các nước chỉ có thể đẩy nhanh việc cắt giảm thuế so với lộtrình cam kết chứ không được phép tăng thuế cao hơn mức đã cam kết hoặc khôngthực hiện cắt giảm đối với các mặt hàng đã cam kết cắt giảm. Nếu tăng thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với mặt hàng này lên cao hơn mức 0% là viphạm cam kết.

Ngày 12/11/2011, Thứ trưởng VũThị Mai đã có buổi gặp và trao đổi trực tiếp với đại diện Tập đoàn Posco tạitrụ sở Bộ Tài chính và những nội dung kiến nghị nêu tại công văn số 15/PSAHN ngày 22/12/2011 đã được trả lời rõ tại cuộc gặp nêu trên. Trường hợp Công tytiếp tục có vướng mắc, đề nghị trao đổi bằng văn bản cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để doanhnghiệp biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 Lưu Đức Huy