TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/GSQL-GQ3
V/v sửa đổi Thông tư số 149/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc giao Tổngcục Hải quan chủ trì sửa đổi Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của BộTài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hànghóa, dịch vụ bán tại khu cách ly; về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện:

Rà soát việc bán hàng trong khu cách ly tại các cửa khẩu quốctế sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt. Đối với các đơn vị có triển khai thựchiện bán hàng trong khu cách ly, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố làm việcvới các doanh nghiệp thực hiện bán hàng trong khu cách ly, tổng hợp khó khăn vướngmắc của doanh nghiệp, cơ quan hải quan và báo cáo Tổng cục Hải quan.

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày10/7/2015 để tổng hợp.

Cục Giám sát quản lý đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phốkhẩn trương thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha