BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 678/TCT-CS
V/v: ngành nghề được ưu đãi

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 3139/CT-THNVDT ngày 12/12/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về ngành nghề đượcưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm5 Mục IV Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CPngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định dự án đầu tư vàongành nghề “dịch vụ thuỷ sản” được ưu đãi đầu tư.

Tại Phần B Phụ lụcII “Danh mục ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh” Ban hànhkèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2001/TTLT /BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư và Tổng Cục Thống kê quy định lĩnh vực “dịch vụ thủy sản có mãsố 054 bao gồm các ngành nghề: Dịch vụ chữa bệnh cho thuỷ sản; Dịch vụ thu gom,vận chuyển thuỷ sản sống; Dịch vụ cung cấp thức ăn nuôi thuỷ sản; Ươm cá, tômgiống; Chế biến cá và thuỷ sản trên tàu; Dịch vụ cung cấp nước đá ướp lạnh, bảoquản thuỷ sản và Các dịch vụ thuỷ sản khác. Như vậy, “dịch vụ kéo đẩy tàu cá”không phải là “dịch vụ thuỷ sản”. Do đó, cơ sở kinh doanh có ngành nghề kinhdoanh là “dịch vụ kéo đẩy tàu cá” thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diệnđầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư quy định tại Danh mục A Phụlục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương