BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 678/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA không hoàn lại

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Thanh Hóa

Trảlời công văn số 3775/CT-KT2 ngày 15/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việcvướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án ODA không hoànlại; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căncứ quy định Khoản 1(e) Điều 9, Khoản 6(a) Điều 10 Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căncứ quy định Khoản 15 Điều 1 Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chínhphủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuếgiá trị gia tăng;

Căncứ hướng dẫn tại Điểm 3.4 Mục II, Điểm 4.2 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTCngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãithuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA);

Căncứ hướng dẫn tại Điểm 1.2(c8) Mục III Phần B và Điểm 6 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căncứ hướng dẫn tại Khoản 7(a) Điều 14, Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căncứ hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 và Điểm 6 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căncứ hướng dẫn tại Khoản 6, Khoản 11 Điều 10 và Khoản 1 Điều 43 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căncứ các hướng dẫn nêu trên:

Trườnghợp Công ty xây dựng và thương mại Quý Quyền vừa có hoạt động sản xuất kinhdoanh, vừa là nhà thầu chính thực hiện các công trình thuộc dự án “Dịch vụ vàđầu tư hạ tầng cơ sở quy mô nhỏ vùng đô thị và ven đô tỉnh Thanh Hóa” nguồn vốntài trợ từ Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (JFPR - viện trợ không hoàn lại cho các dựán dịch vụ và đầu tư hạ tầng quy mô nhỏ ở vùng đô thị và ven đô tỉnh Thanh Hóa)theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa; thờigian phát sinh khoản đề nghị hoàn thuế từ tháng 01/2011 đến tháng 09/2011, Côngty đã thực hiện hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịchvụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án, thì để được xét hoàn thuế GTGT đốivới các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ dự án ODA nêu trên, hàngtháng Công ty phải thực hiện kê khai thuế GTGT đối với các hóa đơn này theo quyđịnh.

Trườnghợp Công ty không kê khai thuế GTGT hàng tháng theo quy định và các hóa đơn,chứng từ đã quá thời hạn kê khai bổ sung thì Công ty không đủ điều kiện để đượcxét hoàn thuế GTGT đầu vào đối với số thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn nêutrên.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường