VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 678/VPCP-KTN
V/v giao lại khu đất 130 ha do Đại học quốc gia Hà Nội quản lý về cho Bộ Xây dựng quản lý theo quy hoạch.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tạicông văn số 2425/BXD-KHTC ngày 05 tháng 12 năm 2008 về việc cho phép giao lại130 ha đất nằm dọc đường 21A và đường Láng – Hòa Lạc do Đại học Quốc gia HàNội quản lý về cho Bộ Xây dựng để quản lý theo quy hoạch, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đại học Quốc gia Hà Nội báocáo rõ lý do Đại học Quốc gia được giao quản lý cả khu đất 130 ha, lại khôngđưa vào quy hoạch chung của khu Đại học Quốc gia và đề nghị giao lại cho HàNội.

2. Bộ Xây dựng làm việc với Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội về hiện trạng sử dụng đất ở khu vực này và địnhhướng quy hoạch sử dụng khu đất 130 ha nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ trong tháng 02 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; PTT Nguyễn Thiện Nhân, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: PCN Trần Quốc Toản, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; Vụ KGVX;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản