BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6780/BCN-NLDK
V/v hướng dẫn điều chỉnh DT xây dựng chuyên ngành điện

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam,
- Tổng công ty XD công nghiệp VN,
- Các Sở Công nghiệp.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tưsố 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xâydựng công trình. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được lập dự toántheo các bộ đơn giá XDCB chuyên ngành điện tử sử dụng vốn ngân sách Nhà nước,vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước,vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Công nghiệp hướng dẫn điềuchỉnh như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊDỰ TOÁN XÂY LẮP:

Các tập đơn giá do Bộ Côngnghiệp đã ban hành được áp dụng điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này baogồm:

- Đơn giá XDCB chuyên ngành lắpđặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hànhkèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BCN ngày 21/01/2000.

- Đơn giá XDCB chuyên ngành xâydựng đường dây tải điện ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NLDK ngày23/02/2004.

- Đơn giá XDCB lắp đặt trạm biếnáp ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004.

- Đơn giá XDCB chuyên ngành lắpđặt thiết bị Nhà máy nhiệt điện ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BCN ngày 18/10/2002.

- Đơn giá XDCB công tác khoanđặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1352/QĐ-NLDK ngày 11/6/2003.

- Đơn giá XDCB công tác lắp đặt,sửa chữa đường dây điện và trạm biến áp đang mang điện tới cấp điện áp 35kV banhành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-NLDK ngày 11/6/2003.

- Đơn giá XDCB chuyên ngành Thínghiệm điện đường dây và trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006.

Đơn giá phần xây dựng trạm biếnáp áp dụng theo đơn giá XDCB thống nhất của các địa phương do UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và theo hướng dẫn tại Thông tư số07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Việc điều chỉnh các khoản mụcchi phí trong dự toán xây lắp được thực hiện như sau:

1. Chi phí nhân công và chiphí máy thi công:

Chi phí nhân công và chi phí máythi công trong dự toán công trình lập theo các bộ đơn giá nêu trên được điềuchỉnh bằng cách nhân với hệ số điều chỉnh Ki trong bảng sau:

Số TT

Tên bộ đơn giá XDCB chuyên ngành

Mặt bằng LTT (đồng/tháng)

Hệ số điều chỉnh Ki

KNC

MTC

1

Đơn giá Lắp đặt, TNHC thiết bị ĐZ thông tin điện lực số 05/2000/QĐ-BCN .

144.000

4,32

1,05

2

Đơn giá Lắp đặt thiết bị Nhà máy nhiệt điện ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BCN

210.000

2,95

1,45

3

Đơn giá xây dựng đường tải điện ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NLDK .

290.000

2,13

1,31

4

Đơn giá lắp đặt TBA ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-NLDK .

290.000

2,14

1,26

5

Đơn giá XDCB công tác khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng số 1352/QĐ-NLDK .

290.000

2,11

1,03

6

Đơn giá XDCB công tác lắp đặt, sửa chữa ĐZ và TBA đang mang điện tới cấp điện áp 35kV – số 1353/QĐ-NLDK .

290.000

2,26

1,00

7

Đơn giá Thí nghiệm điện Đường dây và TBA số 1426/2006/QĐ-BCN .

350.000

1,29

1,00

2. Các khoản mục chi phí tínhbằng định mức tỷ lệ (%) trong giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng(chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra):được tính theo quy định hiện hành.

Nội dung các khoản mục chi phítrong giá trị dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng như các quy địnhhiện hành.

II. ĐIỀU CHỈNH CÁC CHI PHÍKHÁC TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Điều chỉnh dự toán chi phíkhảo sát xây dựng:

Dự toán chi phí khảo sát xâydựng công trình điện áp dụng đơn giá khảo sát do Bộ Công nghiệp ban hành kèmtheo Quyết định số 2362/QĐ-NLDK ngày 17/9/2003 thì được nhân với hệ số điềuchỉnh KKS = 1,76. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình Điệnáp dụng đơn giá do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành thì điềuchỉnh với hệ số KKSnhư hướng dẫn tại bảng số 2, Phụ lục kèm theoThông tư số 07/2006/TT-BXD.

2. Một số chi phí khác tínhbằng định mức tỷ lệ % trong tổng dự toán công trình xây dựng: được tính theocác quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Điều chỉnh dự toán chi phíquy hoạch phát triển điện lực:

Dự toán chi phí công tác lập quyhoạch phát triển điện lực xác định trên cơ sở tập Đơn giá Quy hoạch phát triểnđiện lực ban hành kèm theo Quyết định số 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 của BộCông nghiệp được điều chỉnh nhân với hệ số KQHĐ = 1,22.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chủ đầu tư tổ chức thực hiệnvà phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình theocác hướng dẫn trên và các quy định hiện hành.

2. Những dự án đầu tư xây dựngđang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phêduyệt thì tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh phù hợp với chế độ tiềnlương tối thiểu mới.

3. Công trình xây dựng của cácdự án đầu tư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - Tổng dự toán,dự toán thì dự toán xây dựng công trình và các khoản mục chi phí khác trongtổng dự toán công trình được điều chỉnh theo các nội dung hướng dẫn tại văn bảnnày.

4. Những công trình, hạng mụccông trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưahoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầunhưng chưa ký hợp đồng, chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giágói thầu theo quy định tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện có gìvướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Vụ Năng lượng và Dầu khí – Bộ Côngnghiệp để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c),
- Lưu VP, NLDK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu