BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6782/BGDĐT-GDTX
V/v triển khai tổ chức đánh giá, công nhậndanh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ họctập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời tronggia đình, dòng họ, cộng đng đến năm 2020”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phốihợp với Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá công nhận “Giađình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” (thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặctương đương), “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý và tổ chức triển khai thíđiểm tại một số địa phương, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Côngvăn số 9961/VPCP-KGVX ngày 27/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc côngnhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vịhọc tập” và được sự thống nhất của Bộ GDĐT, ngày 01 tháng 12 năm 2015, Chủ tịchHội Khuyến học Việt Nam đã có Quyết định số 448/QĐ-HKH ban hành Bộ Tiêu chí đánhgiá, công nhận các danh hiệu nêu trên.

Để Bộ Tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu được triển khai một cáchđồng bộ, có tác dụng động viên nhân dân đẩy mạnh việc học tập suốt đời, Bộ GDĐTyêu cu các sở GDĐT phi hợp với Hội Khuyến học tỉnh/thành phố tổ chức đánh giá,công nhận các danh hiệu theo tiêu chí và hướng dẫn thực hiện do Hội Khuyến học ViệtNam ban hành.

Hằng năm, các sở GDĐT chủ động phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh/thànhphố tổ chức sơ kết, đánh giá việc triển khai xây dựng các mô hình học tập và gửi báocáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) và Hội Khuyến học Việt Nam(qua Ban Phong trào) trước ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệvề Hội Khuyến học Việt Nam (ông Phan Đăng Hùng - Trưởng Ban phong trào, sốđiện thoại: 0913347697) và Bộ GDĐT (Ông Nguyễn Xuân Thủy - Chuyên viên VụGiáo dục thường xuyên, số điện thoại: 0943418666, email: xuanthuy@moet.edu.vn)để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TƯ Hội KHVN (để ph/h);
- Các sở GD&ĐT (để
t/h);
- Hội KH cấp tỉnh (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển