BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6782/BNN-KH
V/v TB điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi

Căncứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việcgiao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhànước năm 2010; Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tàichính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ văn bản số 4307/BNN-KH ngày 25/12/2009 và số 4184/BNN-KH ngày 16/12/2010của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2010và điều chỉnh vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-BNN-XD ngày 14/02/2007, số 1322/QĐ-BNN-KH ngày14/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án "Xây dựng,mở rộng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi,

THÔNGBÁO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2010

1. Tên dự án:Xây dựng, mở rộng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi.

2. Địa điểmxây dựng: Hưng Yên

3. Địa điểm mởtài khoản: Hưng Yên

4. Thời gian thựchiện: năm 2008 - 2012

5. Kế hoạch vốnđầu tư XDCB năm 2010:

Đơnvị: triệu đồng

TDT dự án được duyệt

Vốn đã cấp từ KC đến hết KH 2009

Kế hoạch năm 2010

Kế hoạch năm 2010 điều chỉnh

Tổng số

47.100

7.894

6.000

9.000

6. Mục tiêu cụ thể kế hoạch năm2010: Thực hiện các gói thầu số 5 (ký túc xá), số 6 (02 xưởng thực hành X1,X2), hạ tầng điện, nước và chi khác.

Thông báo này thay thế Thông báo số 842/BNN-KH ngày 28/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NN TW;
- Kho bạc NN Hưng Yên;
- Vụ TC, Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng