VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6872/VPCP-ĐMDN
V/v bổ sung nội dung Đề án hợp nhất 3 Tổng công ty thủy sản

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng Chính phủ nhận được Tờtrình số 2945/TTr-BNN-ĐMDN ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn về việc hợp nhất 03 Tổng công ty Thủy sản sau khi đã tiếp thu ýkiến các cơ quan liên quan.

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn bổ sung và làm rõ một số nội dung sau:

- Quy mô và mô hình tổ chức hoạtđộng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức hoạt độngcủa Công ty mẹ.

- Định hướng chiến lược phát triểncủa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam sau khi hợp nhất.

- Ngành nghề kinh doanh chính,ngành nghề kinh doanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính và nhiệm vụcông ích của Công ty mẹ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn