VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6782/VPCP-KTN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Về báo cáo tình hình thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh củaBộ Giao thông vận tải tại công văn số 4580/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 7 năm 2010,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo làm rõ tiếnđộ, vốn của đoạn Cam Lộ - Hòa Liên để khởi công sớm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tảibiết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn