VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6784/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9028/BTC-TCTngày 09 tháng 7 năm 2010 về việc thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấpthôi việc và nghỉ hưu trước tuổi chi từ Quỹ sắp xếp đổi mới cơ cấu, chất lượnglao động của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, thay mặt Thủtướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiệntheo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng
Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng