BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6785/BNN-KH
V/v Thông báo kế hoạch vốn TPCP năm 2010, Dự án: Cụm CTTL Tam Quan - Lộc Bình

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Ban Quản lý dự án công trình thủy lợi tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Quyếtđịnh số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 350/BKH-TH ngày 18/01/2010của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủnăm 2010;

Căn cứ Văn bảnsố 266/BNN-KH ngày 25/01/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 4149/BNN-KH ngày 14/12/2010của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủnăm 2010;

Căn cứ Quyếtđịnh số 439/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điềuchỉnh, bổ sung dự án đầu tư Cụm công trình thủy lợi Tam Quan - Lộc Bình, tỉnhLạng Sơn;

THÔNGBÁO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2010

1- Tên dự án :Cụm CTTL Tam Quan - Lộc Bình

2- Địa điểm xâydựng : Lạng Sơn

3- Địa điểm mởtài khoản : Lạng Sơn

4- Thời giankhởi công : 2007

5- Thời gianhoàn thành : 2011

6- Kế hoạch vốnđầu tư XDCB năm 2010:

Đơnvị: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng DT được duyệt

Vốn đã cấp từ KC đến hết KH 2009

Kế hoạch 2010

Tổng số:

- Xây lắp + thiết bị

- Chi khác

90.799

46.000

18.640

7- Mục tiêu kếhoạch vốn năm 2010: Thanh toán chi phí xây lắp, thiết bị và chi khác.

Thông báo nàythay thế Thông báo số 2149/BNN-KH ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NNTW;
- Vụ TC, Vụ KH, TCTL;
- Kho Bạc NN tỉnh Lạng Sơn;
- Sở NN&PTNT Lạng Sơn;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân