BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6788/BCT-KHCN
V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội);
- Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc.

Phúc đáp công văn số 2406/2014 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Công tyTNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) và công văn số 0506/2014 ngày 05 tháng 6năm 2014 của Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc về việc đề nghị xác nhận sảnphẩm thép nhập khẩu của công ty không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tưliên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013. Sau khi xem xéthồ sơ, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ vào hồ sơ do công ty cung cấp bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tưđiều chỉnh số 012043000209 ngày 28 tháng 01 năm 2013 do Ban quản lý các KCN vàchế xuất Hà Nội cấp; Giấy chứng nhận đầu tư số 192043000171 ngày 05 tháng 04năm 2012 do Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc cấp.

Căn cứ vào hồ sơ nhập khẩu của công ty cung cấp thì các sản phẩm thép nhập khẩu của công ty là loại thépkhông hợp kim, kích thước 0,8 mm x 70 mm x 150 mm có mục đích dùng để phun lênbề mặt, kiểm tra tính chất sơn. Với sản lượng hàng năm nhập khẩu từ Nhật Bản như sau:

Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội): 600 kg (năm 2014); 650 kg(2015); 630 kg (2016); 660 kg (2017); 650 kg (2018).

Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc: 200 kg (2014); 230 kg (2015); 220kg (2016); 250 kg (2017); 240 kg (2018).

Bộ Công Thương thấy rằng các sản phẩmthép của công ty phù hợp vớivới khoản d,mục 1 công văn số 4719/BCT-KHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương.Đây là các sảnphẩmthép sử dụng cho mụcđích đặc biệt do đó sản phẩm thép này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thôngtư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương thông báocho các công ty biết và triển khai theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.
- Tổng cục Hải quan.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng