BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6789/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01 ngày 07/11/2012của Công ty TNHH Advanex Việt Nam trình bày vướng mắc về chính sách thuế giátrị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất khi thực hiệnquyền kinh doanh nhập khẩu, cụ thể như sau:

Công ty TNHH Advanex Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất đượccấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quyđịnh tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ đã tiến hànhnhập khẩu hàng hóa để bán cho một DNCX khác làm nguyên liệu đầu vào (không bánvào thị trường nội địa). Thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài thực hiệntheo quy định tại khoản 7 Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 củaBộ Tài chính.

Công ty đã nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT khi nhập khẩuhàng hóa. Hiện nay Công ty gặp vướng mắc khi làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho lôhàng nhập khẩu này sau khi đã bán cho DNCX khác.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quanchuyển công văn số 01 nêu trên của Công ty TNHH Advanex Việt Nam để Tổng cụcThuế xem xét, hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNXK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng