BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 697/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc nộp C/O đối với lô hàng than

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 174/HQĐN-GSQL ngày 17/01/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc nộp C/O đối với lô hàng than theo loại hình tạm nhập, tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp lô hàng than tạm nhập, tái xuất, doanh nghiệp xin cấp C/O giáp lưng theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thì thực hiện như sau:

1. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu bản chính C/O mẫu E với bản chụp C/O mẫu E và hồ sơ lô hàng than tạm nhập, tái xuất để xác định xuất xứ của lô hàng than tạm nhập.

2. Trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ lô hàng than tạm nhập, cơ quan hải quan lưu 01 bản chụp C/O mẫu E của lô hàng trong hồ sơ hải quan để phù hợp với quy định về nộp C/O quy định tại Điều 4 và Điều 7, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT- Mai Xuân Thành (để b/c)
;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, UBND ra quyết định xử phạt đúng hay sai ? Mức thuế phải nộp như thế nào ?

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?