BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/TCHQ-TXNK
V/v áp mã mặt hàng “Thùng cúi bằng nhựa”

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2470/HQLA-KTS ngày31/10/2014 về việc áp mã hàng hóa đối với mặt hàng “Thùng cúi bằng nhựa” dùngcho máy sản xuất si và công văn số 2679/HQLA-KTS ngày 28/11/2014 về việc giải thích mặt hàng thùng cúi bằng nhựa củaCục Hải quan Long An, công văn số 03/SĐQ-15 ngày 15/01/2015 của Doanh nghiệp gửiCục Hải quan Long An giải thích chức năng, cấu tạo, công dụng và cách thức sử dụngcủa thùng cúi. Mặt hàng này dùng để chứa bán thành phẩm sợi, vận chuyển bánthành phẩm sợi đến các khâu tiếp theo trong quy trình sản xuất. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính, Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, Chú giảichi tiết HS 2012, Chú giải bổ sung SEN mã số 3923.40.10;

Tham khảo hồ sơ có liên quan do Cục Hải quan Long An gửikèm, thì:

Mặt hàng “Thùng cúi bng nhựa” dùng cho máy sảnxuất sợi. Mặt hàng này dùng để chứa bán thành phẩm sợi, vận chuyển bán thành phẩm sợi đến cáckhâu tiếp theo trong quy trình sản xuất phù hợp thuộc nhóm 39.23 “Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa; bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic”, phân nhóm 3923.40 “- Suốt ch, ống chỉ, lõi và các vật phẩm tương tự, mã số 3923.40.10 “ - - Loại phù hợp sử dụng với máy móc thuộc nhóm 84.44, 84.45 hoặc84.48”.

Đề nghị Cục Hải quan Long An căn cứ kết quả kiểm tra thực tếhàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn trên để xác định mã số, thuế suất của hàng hóatheo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Long An biết, thựchiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyn Dương Thái (để báo cáo);
- Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng