THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 679/TTg-KTN
V/v thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Công an.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 3551/BTC-TCNH ngày23 tháng 3 năm 2010) báo cáo tình hình thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ số 1491/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 về việc hỗ trợ thay thế xe côngnông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thaythế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộcdiện bị đình chỉ tham gia giao thông đến hết năm 2010 như đề nghị của Bộ Tàichính tại công văn nêu trên; đồng thời, không mở rộng địa bàn thực hiện Quyếtđịnh số 1491/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việchỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núiphía Bắc và Tây Nguyên.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành vàđịa phương liên quan, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tạicác Quyết định nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai tiếp theobước ngày 31 tháng 12 năm 2010

3. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành và địa phương liên quan đánh giá tình hình vi phạm việc lưu hành ô tô đãhết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, báo cáo Thủ tướngChính phủ việc triển khai tiếp theo trước ngày 31 tháng 12 năm 2010./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Ngân hàng: Nhà nước Việt Nam, Chính sách xã hội, Phát triển Việt Nam;
- Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;
- Công ty cổ phần ô tô TMT;
- UBAT giao thông Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng