THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/TTg-KTN
V/v tháo gỡ khó khăn về nhiên liệu cho Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tạicông văn số 3035/BCT-CNNg ngày 09 tháng 4 năm 2013 báo cáo về việc tháo gỡ khókhăn về nguyên liệu cho Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty Cổ phần kínhnổi Chu Lai - INDEVCO thực hiện thí điểm nhập khẩu săm lốp ôtô, cao su đã quasử dụng để sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất kính của Công ty, thời gian thíđiểm từ năm 2013 đến hết năm 2015, mỗi năm được nhập số lượng tối đa 160.000tấn; Công ty có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môitrường, kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành nêu tại báo cáo kèm theo, trongđó lưu ý xây dựng phương án xử lý carbon đen thô cơ bản, lâu dài; mở rộng việcthu mua nguyên liệu phế thải trong nước thay thế nhập khẩu.

2. Giao Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra liênngành do Bộ Công Thương chủ trì, hàng năm gửi báo cáo kết quả đến các cấp cóthẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan giám sát việc nhập khẩu và sử dụngsăm lốp ôtô, cao su đã qua sử dụng làm nguyên liệu sản xuất bảo đảm đúng mụcđích, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

- Cuối năm 2015, tổ chức kiểm tra,đánh giá việc thí điểm nhập khẩu săm lốp ôtô, cao su đã qua sử dụng làm nguyênliệu cho sản xuất công nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫnthực hiện thuế nhập khẩu theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Bộ XD;
- Tổng cục Hải quan;
- Cty CP Kính nổi Chu Lai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải