VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6790/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển Cty Lâm nghiệp Sóc Trăng về Tcty Lâm nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 2477/BNN-ĐMDN ngày 10 tháng 09 năm 2007), Ủyban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (công văn số 1343/CTUBND-HC ngày 11 tháng 09 năm 2007)và ý kiến Bộ Tài chính về việc chuyển giao nguyên trạng Công ty Lâm nghiệp SócTrăng về Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ýkiến như sau:

1. Đồng ý chuyển giao nguyên trạngCông ty Lâm nghiệp Sóc Trăng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Tổng côngty Lâm nghiệp Việt Nam.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan liênquan, chỉ đạo thực hiện việc giao, nhận Công ty Lâm nghiệp Sóc Trăng về Tổngcông ty Lâm nghiệp Việt Nam, tiếp tục sắp xếp lại Công ty này theo quy định củapháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vàcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ,
Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
Website CP, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, NN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn