BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6791/BNN-KH
V/v Thông báo KH vốn TPCP năm 2009, Dự án: Hồ Cửa Đạt

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

Căn cứ Quyếtđịnh số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 350/BKH-TH ngày 18/01/2010của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủnăm 2010;

Căn cứ Văn bảnsố 266/BNN-KH ngày 25/01/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 4149/BNN-KH ngày 14/12/2010của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủnăm 2010;

Căn cứ Quyếtđịnh số 423/QĐ-BNN-XD ngày 15/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dựán đầu tư XDCT Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc dự án Hồchứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa;

THÔNGBÁO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2010

1- Tên dự án

: Hồ chứa nước Cửa Đạt (Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã)

2- Địa điểm xây dựng

: Thanh Hóa

3- Địa điểm mở tài khoản

: Thanh Hóa

4- Thời gian khởi công

: 2010

5- Thời gian hoàn thành

: 2015

6- Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010:

Đơnvị: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng DT được duyệt

Vốn đã cấp từ KC đến hết KH 2009

Kế hoạch 2010

Tổng số:

- Xây lắp

- Chi khác

728.944

0

5.000

7- Mục tiêu kếhoạch vốn năm 2010: Thanh toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và chi khácHợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NNTW;
- Vụ TC, Vụ KH, Cục QLXDCT;
- Kho Bạc NN tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân