VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6791/VPCP-KTN
V/v sử dụng sản phẩm cơ khí trọng điểm sản xuất trong nước.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Giao thông vận tải.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Côngnghiệp nặng Doosan Việt Nam có Thư phản ánh đề ngày 23 tháng 7 năm 2013, báocáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc sử dụng sản phẩm cơ khí trọng điểmsản xuất trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV cảng Hải Phòng.

Về việc này, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải, giao Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, làm rõ. Nếu đúng như nhữngthông tin đã nêu trong Thư phản ánh, Bộ cần có biện pháp chấn chỉnh, bảo đảmtuân thủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hànghóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốnnhà nước tại Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộGiao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, CT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ