BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI
QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6792/TCHQ-PC
V/v vướng mắc x lý vi phạm

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1435/HQBRVT-XLVP đề ngày 26/5/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xin ý kiến xử lý vướng mắc vi phạm hành chính đối với tàu AHTS công suất đến dưới 16.000HP, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc xác định loại tàu dịch vụ dầu khí đa năng AHTS trong nước đã sn xuất được,Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 3969/BKHĐT-KTCN ngày19/6/2015. Theo đó, trong nước đã sảnxuất được mt hàng tàu dịch vụ du khí đa năngAHTS (và loại tàu tương đương) cócông suất lên đến 16.000HP.

Bộ Tài chínhđã có công văn số 9586/BTC-TC HQngày 15/7/2015 hướng dẫn xác đnhthời điểm áp dụng thu thuế giá trị gia tăng đối với loại unày là từ ngày 07/01/2015.

- Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trong trường hp doanh nghiệp nhập khu tàu AHTS công suất đến 16.000 HP:yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 2, điểm d khoản 1 Điều 3 Luật X lý vi phạm hành chính và các công văn số: 9586/BTC-TCHQ ngày 15/7/2015 của Bộ Tài chính, số 3969/BKHĐT-KTCN ngày 19/6/2015 ca B Kế hoạch và Đầu tư, đối chiếu với hồ vụ việc cụ thể, trường hợp xác định doanh nghiệp cólỗi, vi phạm quy định capháp luật về quản lý nhà nước thìthực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh