BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6796/BNN-KH
V/v Thông báo KH vốn TPCP năm 2010, Dự án: Hồ Tả Trạch

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Ban Quản lý đầu tư và XDTL 5

Căn cứ Quyếtđịnh số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 350/BKH-TH ngày 18/01/2010của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủnăm 2010;

Căn cứ Văn bảnsố 266/BNN-KH ngày 25/01/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 4149/BNN-KH ngày 14/12/2010của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủnăm 2010;

Căn cứ Quyếtđịnh số 876/QĐ-BNN-XD ngày 21/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điềuchỉnh BCNCKT (dự án đầu tư XDCT) Hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên - Huế;

THÔNGBÁO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2010

1- Tên dự án :Hồ Tả Trạch

2- Địa điểm xâydựng : Thừa Thiên - Huế

3- Địa điểm mởtài khoản : Thừa Thiên - Huế

4- Thời giankhởi công : 2005

5- Thời gianhoàn thành : 2013

6- Kế hoạch vốnđầu tư XDCB năm 2010:

Đơnvị: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng DT được duyệt

Vốn đã cấp từ KC đến hết KH 2009

Kế hoạch 2010

Tổng số:

- Xây lắp

- Thiết bị

- Chi khác

2.659.264

1.020.000

305.000

7- Mục tiêu kếhoạch vốn năm 2010: Thanh toán chi phí xây lắp, thiết bị và chi khác.

Thông báo nàythay thế Thông báo số 1058/BNN-KH ngày 05/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NNTW;
- Vụ TC, Vụ KH, cục QLXDCT;
- Kho Bạc NN tỉnh Thừa Thiên - Huế;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân