BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6799/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Sau khi xem xét công văn số 12831/HQHP-PNVngày 16/12/2008 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và hồ sơ xin thành lập khongoại quan tại lô CN 3.2 KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương củaCông ty liên doanh vận tải và giao nhận YUSEN Việt Nam – Chi nhánh tại Hà Nội,Tổng cục có ý kiến như sau:

- Khu vực đề nghị thành lập khongoại quan là một phần của lô CN3.2 KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh HảiDương do Chi nhánh Công ty thuê lại của Công ty TNHH Bất động sản YAS Việt Nam,không có tường rào riêng biệt mà nằm trong khu vực kho bãi của Công ty TNHH Bấtđộng sản YAS Việt Nam, không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 22Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

- Theo đơn xin thành lập khongoại quan số 01092008/YAS-HQ ngày 03/12/2008 của Chi nhánh Công ty, thì khuvực kho ngoại quan có 01 kho với diện tích là 6.400m2, nhưng theoBiên bản khảo sát và báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng thì khu vực khongoại quan có 02 kho, trong đó 01 kho hàng chứa hàng thông thường có diệntích 4.700m2 và 01 kho đông lạnh có diện tích 1.700m2.

- Theo báo cáo của Cục Hảiquan TP. Hải Phòng tại công văn số 12831/HQHP-PNV nêu trên thì bộ hồ sơ gửikèm có Giấy phép số 112/GP-UB ngày 01/11/2004 của UBND TP. Hà Nội về việc chophép Công ty liên doanh vận tải và giao nhận YUSEN Việt Nam mở Chi nhánh giaodịch tại Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế trong hồ sơ chưa có Giấy phép này.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. HảiPhòng căn cứ Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ,điểm 1 khoản VII mục 1, 1.2.d khoản I mục 4 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để thực hiện và hướng dẫn Công ty liêndoanh vận tải và giao nhận YUSEN Việt Nam – Chi nhánh tại Hà Nội hoàn thiện cơsở hạ tầng và bổ sung hồ sơ, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thìbáo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xét ra quyết định thành lập.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty liên doanh vận tải và giao nhận YUSEN Việt Nam – Chi nhánh tại Hà Nội (ĐC: tầng 7, nhà CTM số 299, đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh