VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6799/VPCP-KTTH
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam tại công văn số 161/TTr-NHNN ngày 14 tháng 9 năm 2010 và ý kiến của Ủyban Giám sát tài chính Quốc gia tại công văn số 116/TTr-UBGSTCQG ngày 17 tháng9 năm 2010 về việc rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20tháng 5 năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảman toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại văn bản nêu trên,tình hình thực tế, lộ trình tăng vốn pháp định của các tổ chức tín dụng và chủtrương của Chính phủ về hạ lãi suất để sửa đổi, bổ sung ngay một số nội dungquy định tại Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010, trước hết làcác nội dung quy định về: tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động; cấu phần“bảo lãnh” trong tổng mức cấp tín dụng; tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của tổ chứctín dụng; tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và khoản vay của tổ chức tín dụng kháccó thời hạn từ 3 tháng trở lên … trong nguồn vốn huy động; tỷ lệ an toàn vốn tốithiểu; hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán, kinh doanh bấtđộng sản, bảo đảm hoạt động của hệ thống tài chính, tiền tệ ổn định, an toàn,không để xảy ra ách tắc trong những tháng cuối năm 2010, đầu năm 2011, báo cáoThủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 9 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

(Xin gửi kèm văn bản số 116/TTr-UBGSTCQG ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TC, CT, KH &ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: PL, TKBT, TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng