BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 679TCT/NV3
V/v danh mục hoá chất cơ bản

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2003

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân thương mại Kiến hoa

Trả lời công văn số 80/CV-XNK /02 ngày 29/10/2002 của Doanh nghiệp tư nhân Kiến hoa kiến nghị về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hoá chất sodium hydrosulfite có công thức hoá học là Na2S2O4; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hoá chất cơ bản áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm) quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Danh mục các loại hoá chất cơ bản bổ sung vào phụ lục I-Danh mục hoá chất cơ bản áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo công văn số 1131 TC/TCT ngày 14/02/2001 của Bộ Tài chính; thì:

Mặt hàng hoá chất sodium hydrosulfite có công thức hoá học là Na2S2O4 không đúng với tên hoá chất được quy định tại Danh mục hoá chất cơ bản tại các văn bản hướng dẫn trên của nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất thuế 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Kiến hoa được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An