BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/BXD-KHCN
V/v Áp dụng QCVN 06: 2010/BXD .

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Côngthương Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 1446/TGĐ-NHCT16 ngày 14/3/2012của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đề nghị giải quyết vướngmắc trong việc áp dụng QCVN06:2010/BXD . Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháycho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy địnhcác yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiệnkỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bốtrí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớnhơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ).

Về kiến nghị của Quý Ngân hàng đối với dự án Trụ sở chínhNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc giảm bớt việc áp dụng Mục 3.4.12 củaquy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD để thiết kế cầu thang không nhiễmkhói loại N3 thay thế cho cầu thang N1. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 của Quychuẩn nêu trên, chủ đầu tư cần có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giảipháp bổ sung, thay thế và luận chứng này phải được sự thẩm duyệt của Cục Cảnhsát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc thiết kế buồng thang N3 thaythế buồng thang N1 cần phải đảm bảo các yêu cầu như đối với buồng thang N1trong bất cứ tình huống nào: hệ thống hút khói cưỡng bức, áp suất dương trongbuồng thang. Các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra thường xuyên và phải đảmbảo duy trì hoạt động trong suốt quá trình sử dụng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Ngân hàng được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa