BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 68/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế vàdịch vụ đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 132/CV-TH ngày 19/3/2009của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư (INFISCO) đề nghị hướngdẫn thanh toán hợp đồng EPC. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theonội dung hợp đồng đã ký và các qui định của Nhà nước có liên quan. Theo đó, đốivới hợp đồng EPC mà trong hợp đồng có qui định cụ thể về mốc (đợt) thanh toánvà các mức thanh toán (theo giá trị hoặc tỷ lệ %, ...) tương ứng thì việc thanhtoán hợp đồng thực hiện theo các mốc (đợt) và mức thanh toán này (nếu các bênkhông vi phạm hợp đồng); Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướngdẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Đối với trường hợp thanh toán phần thô của công trình nhưnêu tại văn bản số 132/CV-TH mà tại thời điểm nghiệm thu chưa đủ điều kiện đểlập hồ sơ hoàn công (còn các công việc khác chưa thực hiện gắn liền với bản vẽhoàn công như các công tác hoàn thiện gắn liền với công tác thi công phần thô)thì khi thanh toán hợp đồng cho giai đoạn này không phải lập hồ sơ hoàn công.Nội dung bản vẽ hoàn công thực hiện theo qui định tại Điều 27 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng.

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư căn cứ ýkiến trên để tổ chức thực hiện theo qui định.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh