BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán KLHT giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ theo TT số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Luật sư Lê Châu &thành viên

Trả lời Văn bản ngày 25/5/2010 của Văn phòng Luật sư Lê Châu& thành viên về áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của BộXây dựng đối với nhà thầu phụ thứ cấp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn áp dụng điều chỉnh giávật liệu xây dựng đối với những hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồngtrọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định do biến động giá vật liệu xây dựngngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà và tính cho khối lượng thi côngxây lắp thực hiện hoàn thành từ năm 2007 được chủ đầu tư nghiệm thu theo quyđịnh trong hợp đồng đã được ký kết; Vì vậy để thực hiện việc thanh toán giữanhà thầu chính và nhà thầu phụ thứ cấp về điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tưsố 09/2008/TT-BXD thì như cách hiểu trong Văn bản ngày 25/5/2010 của Văn phòngLuật sư Lê Châu & thành viên là phù hợp (trừ trường hợp nhà thầu là nhàthầu nước ngoài).

Căn cứ ý kiến trên, Văn phòng Luật sư Lê Châu & thànhviên thống nhất với các bên có liên quan trên cơ sở nội dung hợp đồng ký kếtgiữa các bên và quy định điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD để thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD (M5)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh