BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 68/QLLĐNN-QLLĐ
V/v: Cấp giấy tờ cho người lao động làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua có nhiều ngườilao động đi hợp tác lao động ở Đông Âu (cũ) tới Cục Quản lý lao động ngoài nướcđề nghị được cấp Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giảiquyết chế độ bảo hiểm theo quy định tại Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày09/11/2007hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theoQuyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, CụcQuản lý lao động ngoài nước xin trao đổi với Quý Cơ quan về việc cấp giấy tờcho người lao động đi hợp tác lao động ở Đông Âu (cũ) như sau:

- Theo quy định tại Thông tư số 12/TT-LB ngày 03/8/1992 liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động cóthời hạn ở nước ngoài về nước,Cục Quản lý lao động ngoài nước là cơ quancó trách nhiệm cấp Quyết định hoặc Thông báo chuyển trả người lao động về đơnvị cũ, để làm cơ sở giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và một số thủ tục khácnhư nhập hộ khẩu, tìm việc làm… Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, đối vớinhững người lao động bị thất lạc không còn Thông báo chuyển trả do Cục Quản lýlao động ngoài nước cấp, trường hợp người lao động vẫn còn bản chính Giấy chứngnhận và Giấy xác nhận đóng góp xây dựng tổ quốc (với người lao động đi hợp táclao động tại Đức) do các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài cấp màtrong đó chưa đóng dấu “đã duyệt hồ sơ trợ cấp thôi việc” và các giấy tờ kháctheo quy định thì Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ cấp lại cho người lao độngThông báo chuyển trả. Cho đến thời điểm trước khi Thông tư số24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 được ban hành thì các bản Thông báo chuyểntrả cấp lần đầu và bản Thông báo chuyển trả cấp lại này vẫn được cơ quan bảohiểm xã hội coi là bản chính để làm cơ sở pháp lý giải quyết thủ tục cho ngườilao động.

- Theo quy định tại Thông tư số24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thìđối với trường hợp không còn Quyết định hoặc Thông báo chuyển trả bản chính nêutrên thì Cục Quản lý lao động ngoài nước phải cấp Giấy xác nhận về thời gian đihợp tác lao động để làm cơ sở giải quyết chế độ bảo hiểm.

Để giảm thủ tục hành chính gâyphiền hà cho người lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị Quý Cơquan giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động có bản Thông báo chuyển trả(cấp lần đầu hoặc cấp lại) mà không yêu cầu người lao động đến Cục Quản lý lao độngngoài nước xin cấp Giấy xác nhận thời gian đi hợp tác lao động để giải quyếtchế độ bảo hiểm.

Cục Quản lý lao động ngoài nướctrân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Bảo hiểm Xã hội;
- Phòng TCCB;
- Lưu VT, QLLĐ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh