TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/TA-TKTH
V/v Báo cáo tình hình người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Đồng chí Chánh tòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Chánh tòa các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để chuẩn bị các nội dung phục vụ cho việc Chánh ánTòa án nhân dân tối cao báo cáo Chủ tịch nước về tình hình người bị kết án bỏtrốn sau khi xét xử vào đầu tháng 8 năm 2012; theo ý kiến chỉ đạo của Chánh ánTòa án nhân dân tối cao, đề nghị các Đồng chí chỉ đạo rà soát và báo cáo sốliệu về tình hình người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử theo các nội dung sauđây:

- Số liệu thống kê được lấy từ ngày 01/10/2011 đếnngày 30/6/2012 và nêu cụ thể số người bị kết án bỏ trốn trong từng giai đoạn cụthể: sau khi xét xử sơ thẩm, sau khi xét xử phúc thẩm, sau khi xét xử giám đốcthẩm; nêu cụ thể số liệu người bị kết án bỏ trốn trong các trường hợp hủy bỏbiện pháp tạm giam, trường hợp không áp dụng biện pháp tạm giam; trường hợpchậm ra quyết định tạm giam bị cáo, trường hợp chậm ra quyết định thi hành ánphạt tù, trường hợp đang bị tạm giam và trường hợp đang thi hành án;

- Các nguyên nhân khách quan và chủ quan để ngườibị kết án bỏ trốn;

- Các biện pháp khắc phục tình trạng người bị kếtán bỏ trốn sau khi xét xử.

Báo cáo đề nghị gửi về Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòaán nhân dân tối cao trước ngày 25/7/2012 để tổng hợp báo cáo Chánh án Tòa ánnhân dân tối cao.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhândân tối cao về việc báo cáo tình hình người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử,Vụ Thống kê - Tổng hợp xin thông báo để các Đồng chí biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo)
- Đ/c Phó Chánh án TAND tối cao Đặng Quang Phương (để theo dõi, chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ TKTH.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP
Lê Văn Minh