BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế nhận được Phiếuchuyển văn bản đề ngày 22/10/2013 của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chínhchuyển email của độc giả Nguyễn Chí Kiên, (đ/c: Hà Đông, email: [email protected])nêu vướng mắc chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Tại điều 6 và khoản 1 điều 15Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết LuậtThương mại về hoạt động xúc tiến thương mại:…

"Điều 6. Mức giảm giá tối đađối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Mức giảm giá tối đa đối với hànghóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đóngay trước thời gian khuyến mại".

"Điều 15. Thông báo về việc tổchức thực hiện khuyến mại

1. Thương nhân thực hiện các hìnhthức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bảnvề chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7(bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại."

- Tại khoản 2.4 Phụ lục 4 Thông tưsố 64/2012/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập hóa đơnbán hàng hóa, dịch vụ như sau:

"2.4. Sử dụng hóa đơn, chứngtừ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặngvà tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ:

a) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùngđể khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫutheo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thìphải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàngkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT khôngghi, gạch chéo".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghịdoanh nghiệp của độc giả Nguyễn Chí Kiên liên hệ với cơ quan thuế quản lý đểđược hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cổngthông tin điện tử biết và thông tin với bạn đọc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- CT TP Hà Nội;
- Vụ PC-TCT
- Lưu: VT, CS (2)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân