CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU TRỮ
QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/TTLTIII-PĐ
V/v thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đang bảo quản tài liệu lưu trữ liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội... của đất nước và của các tỉnh, thành phố giai đoạn 1945 đến nay, đặc biệt có những tài liệu lưu trữ quan trọng, quý hiếm giai đoạn 1945 - 1975.

Những tài liệu này có thể phục vụ cho việc nghiên cứu, tổng kết lịch sử cũng như công tác tuyên truyền giáo dục tại địa phương.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trân trọng thông báo đến Quý cơ quan được biết và đề nghị Quý cơ quan thông báo cho các Sở, Ban ngành trực thuộc có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ có thể liên hệ với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hoặc cử cán bộ đến trực tiếp nghiên cứu tại Phòng Đọc - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đọc - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III;

Số 34, Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 04.38326291; Fax: 04.37626620./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ;
- Lưu: VT, PĐ (02).

GIÁM ĐỐC
Trần Việt Hoa