VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/VPCP-QHQT
V/v đề nghị liên doanh đẩu tư xây dựng nhà máy bột giấy tại tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái (công văn số 1070/UB-CN ngày 18 tháng 11 năm 2002) và ý kiến của các cơ quan liên quan (các công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 8234/BKH-ĐTNN ngày 26 tháng 12 năm 2002, của Bộ Tài chính số 13911/TC-TCĐN ngày 19 tháng 12 năm 2002, của Bộ Công nghiệp số 5000/CV-KHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 4750/BNN-PTLN ngày 18 tháng 12 năm 2002), về việc đề xuất đầu tư dự án nhà máy sản xuất bột giấy trên cơ sở liên doanh với nước ngoài tại Tỉnh Yên Bái, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái làm việc với các Bộ, ngành hữu quan để làm rõ qui hoạch phát triển vùng nguyên liệu của tỉnh và khả năng bảo đảm cung cấp nguyên liệu cho phát triển ngành công nghiệp giấy, trước hết là Dự án nhà máy giấy Bãi Bằng giai đoạn II; nếu vùng nguyên liệu còn lại vẫn đảm bảo đủ cho việc đầu tư thêm một nhà máy bột giấy nữa thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xúc tiến lập dự án khả thi cho dự án liên doanh.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan được biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý