BỘ XÂY DỰNG

------------------------

Số: 680/BXD-VLXD

V/v: ý kiến về khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Phú Thọ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3998/UBND-KT4 ngày 15/12/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Phú Thọ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Về cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo thuyết minh khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Trong báo cáo đã dự kiến khoanh định các mỏ khoáng sản vào khu vực cấm hoạt động khoáng sản với mục đích sau: mỏ fenspat, puzolan huyện Thanh Thủy dự kiến quy hoạch vùng chậm lũ phục vụ yêu cầu phòng tránh thiên tai; mỏ đôlômit Nga Hoàng, huyện Yên Lập vì nằm gần khu di tích lịch sử văn hóa; mỏ đá vôi Gò Măng xã Chí Đãm, huyện Đoan Hùng nằm trong khu vực an ninh, quốc phòng. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất đối với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu xi măng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ khoanh định, điều chỉnh đưa ra ngoài khu vực cấm hoạt động khoáng sản các mỏ sau:

Đưa ra ngoài khu vực cấm hoạt động khoáng sản các mỏ fenspat tại xã Hương Xạ và xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa; đưa ra ngoài khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản mỏ fenspat tại các xã Thạch Khoán, Láng Đồng, Thanh Phương, La Phù huyện Thanh Thủy và mỏ đôlômit tại các xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập vì các khu vực này nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày28/11/2008. Đưa ra ngoài khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản các mỏ đá vôi Gò Măng, xã Chí Đãm, huyện Đoan Hùng; mỏ puzolan tại các xã Đào Xá, Tân Phương, Thạch Khoán huyện Thanh Thủy vì các mỏ puzolan trên hiện đang thuộc khu vực dự trữ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008.

- Ngoài ra, nội dung báo cáo cần bổ sung phụ lục thể hiện các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã đưa vào khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, VLXD, (10).

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Trần Nam