TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/GSQL-GQ2
V/v thủ tục tiêu hủy hàng hóa

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Canon Việt Nam.(Lô A-1, Khu công nghiệp Thăng Long, ĐôngAnh, Hà Nội)

Trả lời công văn số CVN-LOGLP-2015-17 ngày 20/4/2015 củaCông ty TNHH Canon Việt Nam hỏi về thủ tục hải quan khi tiêu hủy nguyên liệu, vậttư, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cốđịnh của DNCX, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Thủ tục hải quan đối với hoạt động tiêu hủy nguyên liệu, vậttư, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cốđịnh quy định cụ thể tại điểm d khoản 3 Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC và điểmd khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theođó, khi thực hiện sơ hủy, tiêu hủy những hàng hóa trên doanh nghiệp phải thựchiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; cơ quan hải quan khôngquy định phải xuất trình văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý môi trường.

Đối với hoạt động xử lý, chuyển giao chất thải không còn giátrị sử dụng đề nghị Công ty liên hệ cơ quan quản lý môi trường sở tại để đượchướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHHCanon Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha