VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6804/VPCP-KGVX
V/v kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại TT Hội nghị quốc gia

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trìnhsố 188/TTr-BVHTTDL ngày 21 tháng 9 năm 2010 về Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 1000năm Thăng Long - Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Phương án dự phòng khithời tiết xấu), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạoquốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 1000 nămThăng Long - Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch trình tại văn bản nêu trên.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổchức lễ mít tinh, diễu binh và diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội:

a) Căn cứ vào những nội dung chính trong Đề án Mít tinh, diễubinh, diễu hành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010, tiếp thu ý kiến của Trưởng Ban và các đồngchí Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại cuộc họpngày 15 tháng 9 năm 2010 (Thông báo số 251/TB-VPCP ngày 17 tháng 9 năm 2010 củaVăn phòng Chính phủ), chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức và cáccơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt và chủ động tổ chức triểnkhai thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tạiTrung tâm Hội nghị quốc gia.

b) Có kế hoạch tổng duyệt phương án dự phòng này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các Bộ: Công an, QP, VHTTDL;
- Các thành viên BCĐQG kỷ niệm 1000 năm TL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cục QT, TTHội nghị QG, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ