BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 6809/BNN-KH
V/v: Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Vườn quốc gia Yook Don

Căncứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyếtđịnh số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉtiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010 cho Bộ Nôngnghiệp và PTNT;
Căn cứ văn bản số 4307/BNN-KH ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNTvề việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ văn bản số 4184/BNN-KH ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNTvề việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010;
Căn cứ Quyết định: 3196/QĐ-BNN-XDCB ngày 23/10/2007, Quyết định số: 606QĐ/VQG-XD ngày 31/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt và điều chỉnhdự án, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán xây dựng vườn quốc gia YokDon;

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯNĂM 2010

1. Tên dự án: Đầutư Vườn quốc gia Yook-Don

2. Địa điểm xâydựng: Đắk Lắk

3. Địa điểm mởtài khoản: Đắk Lắk

4. Thời gian khởicông – hoàn thành: 2002 – 2010

5. Kế hoạch vốnđầu tư năm 2010:

Đơn vịtính vốn: Triệu đồng

Cơ cấu vốn và nội dung đầu tư

TDT & TK được duyệt

Kế hoạch năm 2010

Kế hoạch điều chỉnh năm 2010

Tổng số

59.463

5.000

8.720

1. Xây dựng

48.719

2. Thiết bị

3.150

3. Chi phí khác

4.494

4. Dự phòng

3.100

Nơi nhận:
- Như trên.
- Bộ Tài chính (Vụ đầu tư);
- Kho bạc nhà nước TW;
- Kho bạc NN Đắk Lắk;
- Cục QLXDCT, TCLN, Vụ TC;.
- Lưu: VT và KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp