BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 681/BXD-VLXD
V/v: ý kiến về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010

Kính gửi : Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 316/UBND-TH ngày16/03/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc lấy ý kiến thỏa thuận quyhoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Điện Biên giaiđoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2020. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

- Về cơ bản thống nhất nội dung trong các báo cáo quy hoạchthăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Điện Biên giai đoạn đếnnăm 2015, có xét đến năm 2020.

- Bố cục của báo cáo phù hợp với các quy định của Nghị địnhsố 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtKhoáng sản và Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/1/2009 của Chính phủ, sửa đổibổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày27/12/2005, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

- Phương án quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng chìkẽm đến năm 2020 cần tập trung đầu tư 01 cơ sở nhà máy luyện chì kẽm có quy môcông nghiệp tại nơi có điều kiện giao thông thuận lợi, điểm mỏ có trữ lượng lớncòn lại quy hoạch thăm dò, khai thác các khu vực khác có quy mô nhỏ (các điểmCáng Tỷ, Xá Phình, Nà Tòng-Xá Nhè, Nà Tòng) để cung cấp nguyên liệu cho nhà máyluyện chì kẽm, không nên đầu tư 02 cơ sở tuyển và nhà máy luyện chì kẽm tại XáNhè và Hán Chờ như phương án trong báo cáo hiện nay.

- Phương án quy hoạch nhóm khoáng sản phi kim loại cần cógiải pháp quy hoạch thăm dò, khai thác và phương án khai thác tận thu tại khuvực lòng hồ các mỏ khoáng sản như: cao lanh Bản Kẻo, Huội Phạ, quarzit Nà Tòng.Đồng thời báo cáo quy hoạch khoáng sản cần bổ sung số liệu tính toán đến nhucầu thăm dò, khai thác đất sét cho sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh đến năm2020; cần chú trọng đến phương án khai thác, chế biến chủng loại khoáng sản (đáxây dựng, cát kết) để sản xuất cát nghiền thay thế một phần cát tự nhiên trongsản xuất vật liệu xây dựng cho nông thôn, miền núi để khắc phục thiếu nguồn cátxây dựng ở một số khu vực.

- Tại Mục 5.7.1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến đávôi trắng và đá ốp lát trang 61 đề nghị bỏ đoạn “Một cách khác, không cần đềnghị Thủ tướng Chính phủ .....cho phép điều chỉnh/đưa hai điểm đá này ra khỏidanh mục dự trữ khoáng sản quốc gia”.

- Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo thuyết minh các khuvực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên giaiđoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2020.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đồ án quy hoạch thămdò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm2015, có xét đến năm 2020.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, VLXD, 5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Trần Nam