THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 681/TTg -KTTH
V/v: điều hành nhập khẩu muối năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

Các Bộ: Công thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Công thương tại công văn số 90/BCT-XNK ngày 16 tháng 4 năm 2010 về việc điều hành nhập khẩu muối năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các đề nghị của Bộ Công thương về điều hành nhập khẩu muối trong năm 2010 tại công văn số 90/NCT-XNK nêu trên. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương công bố cụ thể biện pháp thực hiện.

Giao Bộ Công thương bàn thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Tài chính để xử lý cụ thể các vấn đề phát sinh.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính theo chức năng thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh đối với muối nhập khẩu; biện pháp kiểm soát gian lận giá muối nhập khẩu; trình cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh thuế nhập khẩu muối ngoài hạn ngạch thuế quan theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTN, KGVX, TH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải