BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6812/TCHQ-GSQL
V/v hàng gửi kho ngoại quan chờ xuất sang nước thứ ba

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP giao nhận vận tảiU&I
(Đ/c: Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 11/UNIBW-09 ngày 29/10/2009 của Công tyvề việc hàng nhập từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ xuất sang nước thứ baTổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ thì "Hàng hóa từ nước ngoài quá cảnh, lưu khotại Việt Nam để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba" được đưa vào kho ngoạiquan; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan vàthủ tục đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài thực hiện theohướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định trên và liên hệ với Chicục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường