VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6812/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (công văn số 1325/UBND-CN ngày 23 tháng 7 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (côngvăn số 5711/BKH-GS &TĐĐT ngày 18 tháng 8 năm 2010), Giao thông vận tải (côngvăn số 5729/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 8 năm 2010), Tài chính (công văn số 11162/BTC-ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2010) về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến giaothông tỉnh lộ 282 - quốc lộ 18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giải trình yêu cầu của BộKế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Ninh và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn