TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6814/CT-TTHT
V/v: chi phí được trừ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công Ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam)
Địa chỉ: Lầu 3 Toà Nhà Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0310671135

Trảlời văn thư số JJMEDVNFIN/2014/07/01 ngày 29/07/2014 của Công ty về chi phíđược trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 2.19 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuếTNDN năm 2012, năm 2013) quy định các khoản chi phí không được trừ khi tínhthuế TNDN:

Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếpthị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơquan báo chí liên quantrực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượtquá 15% tổng số chi được trừ trong ba nămđầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chikhống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi đượctrừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

…”

Trườnghợp Công ty kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế, các sản phẩm chuẩn đoán y khoa,các sản phẩm chăm sóc cá nhân và hàng tiêu dùng, khi nhập khẩu hàng hóa có phátsinh các chi phí như thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, chi phí nhập hàng (lưucông, lưu kho, bốc xếp...)... thì đối với kỳ tính thuế TNDN năm 2013, tổng sốchi phí được trừ làm căn cứ tính mức khống chế quy định tại Khoản 2.19 Điều 6Thông tư số 123/2012/TT-BTC đối với hoạt động kinh doanh thương mại không baogồm giá mua của hàng hóa bán ra, trong đó giá mua của hàng hóa bán ra không baogồm thuế nhập khẩu và các khoản chi phí vận chuyển, chi phí nhập hàng.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
2470-195400 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga