BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6816/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH Saga;
(Đ/c: 16 Trần Cao Vân – P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhn được công văn số 150301/CVSG .2015 ngày 26/3/2015 của Côngty TNHH Saga gửi Bộ Tài chính do Văn phòng Bộ chuyn đến liên quan đến việc phân loại, xác định mã số mặt hàng thủy sản nhập khẩu thuộc 9 t khai hải quan của Công ty TNHH Saganhập khẩu từ năm 2009 đến 2013 tạiCục HQ TP. HCM và công văn số 18 60/HQHCM-TXNK ngày 08/7/2015 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh báo cáo về việc thực hiện kiểm trakhảo sát quy trình sản xuất đối với mặt hàng nhuyễn th 02mảnh vỏ đã nhập khẩu nêu trên. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việcphân loại, xác định mã số đối với mặthàng thủy sản nhập khẩu nêu trên của Công ty, Tổng cục Hảiquan nghiên cứu xem xét và có hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM thực hiệntại công văn số 10087/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2014. Tuy nhiên, Công ty có văn bản nêu trênkiến ngh Bộ Tài chính, Vụ Chính sách Thuế vàTổng cục Hải quan tổ chức kiểm tra, khosát quy trình sản xuất sản phẩm sau khi nhập khẩu đ có thêm thông tin phục v việc phân loại, xác định mã số phù hợp với thực tế hàng hóa đã nhập khẩu, Đồng thời Công ty cũng văn bản số 150501/CVSG .2015 ngày05/05/2015 khẳng định sẵn sàng hợp tác phối hợp với cơ quan Hải quan, để thực hiện việc kiểmtra, kho sát tại doanh nghiệp như nêu trên.

Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có vănbản số 3718/TCHQ-TXNK ngày 23/4/2015; công văn số 4867/TCHQ-TXNK ngày 28/5/2015chỉ đạo CụcHQ TP. H Chí Minh chủ động liên hphốihợp với Công ty TNHH Saga để thực hiện tổchức đoàn kiểm tra, khảo sát quy trình sản xuất và tính chất thực tế theo đề nghị của Côngty.

Tuy nhiên, đếnngày 8/7/2015 Cục Hải quan TP.HCM đã có công văn số 1860/HQHCM-TXNK báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, khảo sát theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và có Biên bn làm việc cụ th giữa Cục Hải quan TP.HCM và doanh nghiệp. Theo đó:

- Công ty TNHH Saga là doanh nghiệp nhậpkinh doanh đơn thuần, không chế biến,sản xuất ngành hàng thủy hải sản.Sau khi nhập khẩu, Công ty đã bán toàn bộ các lô hàng nêu trên cho Công ty CP đầu tư thương mại thủy sản(Incomfish) làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩmxuất khẩu. Do đó, Công ty TNHH Saga không quy trình sảnxuất của mặt hàng nhuyễn th 2mảnh vỏ nhập khẩu theo 9tờ khai từ năm 2009-2013. Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến nay doanhnghiệp không nhập khẩu các mt hàng tương tự nên dây chuyền sản xuất không hoạt động không có sản phẩm thực tế đ khosát.

Ngày 30/3/2015 đã tiến hành khảo sát đối với Côngty CP Đu tư Thương mại Thủy sản, là người mua hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Saga. Tuy nhiên, hiện tại do dây chuyn sảnxuất không hoạt động và không có sản phẩm thực tế nên không thể kiểm tra quytrình chế biến và tính chất của snphẩm cui cùng.

Như vậy, việc thực hiện khảo sát, kiểm tra quy trìnhsản xuất tại doanh nghiệp để có thêm thông tin phục vụ việc phân loại, xác địnhmã số hàng hóa nhập khẩu theo đề nghị của Công ty TNHHSaga là không thể thực hiện được.

Từ các nộidung nêu trên, để giải quyết dứt điểmkiến nghị của Công ty. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Saga căn cứ hồ sơ thực tế tại thời điểm nhập khẩu và hướng dẫncủa Tổngcục Hải quan tại công văn số 10087/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2014 đ thực hiện việc phân loại,xác định mã số đối với mặt hàng nhuyễn thể hai mảnh v nhập khẩu theo 09 tờ khai hải quan từ năm 2009 đến năm 2013 tại Cục Hải quanTP.HCM của Công ty TNHHSaga theo đúng quy định báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 15/8/2015.

Tng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH Saga và Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái