BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6817/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản TBDH cấp Tiểu học và THCS

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cáctỉnh, thành phố

Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X và Chỉ thị 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổimới Chương trình giáo dục phổ thông, từ năm học 2002-2003 đến 2008-2009, cáclớp ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở được cung cấp mới và cung cấp bổ sungthiết bị dạy học theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu bằng nguồn kinh phíChương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo theo hình thức “cuốn chiếu”từ lớp 1 đến lớp 5 và lớp 6 đến lớp 9. Sau đó nhiều sở giáo dục và đào tạo đãchỉ đạo các cơ sở giáo dục mua sắm bổ sung.

Từ năm học 2009-2010, việc mua sắmbổ sung thiết bị dạy học cho tất cả các lớp Tiểu học và Trung học cơ sở đượcthực hiện chủ yếu bằng kinh phí chi thường xuyên của các cơ sở giáo dục và bằngkinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo theo Thông tư liêntịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 22/12/2008 của liên Bộ Tài chính - Giáodục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010.

Để việc mua sắm và sử dụng thiết bịdạy học có hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đàotạo chỉ đạo mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học cấp Tiểu học và Trunghọc cơ sở, cụ thể như sau:

I/ MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Các căn cứ

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trìnhGiáo dục phổ thông;

Thông tư liên tịch số125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 22/12/2008 của liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đàotạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mụctiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010.

Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐ ngày 16/7/2009của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy họctối thiểu cấp Tiểu học;

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy họctối thiểu cấp Trung học cơ sở;

2. Tổ chức mua sắm

2.1. Danh mục thiết bị dạy học tốithiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chỉ đặt ra yêu cầu tối thiểu về sốlượng, chất lượng (mô tả chi tiết) của các thiết bị mà mỗi trường cần phải có. Khilập kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học, mỗi đơn vị trường học phải tổ chức ràsoát các thiết bị dạy học hiện có, đối chiếu với Danh mục thiết bị dạy học tốithiểu của cấp học, số lớp học, số học sinh và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũcán bộ, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị hiện có của trường để muasắm đủ về số lượng tối thiểu, đảm bảo chất lượng ngay từ đầu năm học và tránh lãngphí.

2.2. Đối với mỗi nội dung dạy học cóthể lựa chọn thiết bị thuộc một hoặc một số trong các chủng loại khác nhau đểmua sắm như: tranh ảnh, bản đồ, mô hình, mẫu vật, tiêu bản, các phần mềm dạyhọc, bản trong, thiết bị dạy học điện tử... hoặc tổ chức tự làm thiết bị dạyhọc nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học và tính sư phạm để phục vụgiảng dạy. Khuyến khích các trường mua sắm các thiết bị tiên tiến, có tính thẩmmỹ và hiệu quả sử dụng cao.

2.3. Các đơn vị trường học đã trangbị đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu củacấp học, căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, kinh phí và đội ngũ giáoviên, viên chức làm công tác thiết bị, có thể mua sắm thêm các thiết bị dạy họckhác (ngoài Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) để nâng cao chất lượng phục vụđổi mới phương pháp dạy học.

2.4. Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạocác Công ty Sách – Thiết bị trường học phục vụ tốt nhu cầu mua sắm thiết bị,vật tư tiêu hao và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị dạy học của các trường ở địaphương.

2.5. Việc tổ chức mua sắm thiết bịdạy học cần thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Nghịđịnh số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đấuthầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các quy định hiện hànhkhác của Nhà nước.

2.6. Hiệu trưởng các trường Tiểuhọc, các trường Trung học cơ sở và Giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyêntổ chức nghiệm thu, bàn giao và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, hiệuquả sử dụng thiết bị dạy học tại mỗi đơn vị trường học.

2.7. Giám đốc sở giáo dục và đào tạochịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đàotạo về việc chỉ đạo mua sắm, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học cho các trườngđảm bảo số lượng, chất lượng và kịp tiến độ phục vụ cho mỗi năm học.

II/ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN,BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên

1.1. Sở giáo dục và đào tạo, cácphòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm bố trí đủ chỉ tiêu biên chế viênchức làm công tác thiết bị dạy học; chỉ đạo, tổ chức tập huấn việc nghiệm thuthiết bị dạy học và bồi dưỡng để giáo viên đứng lớp, viên chức làm công tácthiết bị dạy học sử dụng được thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình vàsách giáo khoa. Trong quá trình tập huấn, nghiệm thu có thể tham khảo thêm chấtlượng các thiết bị dạy học mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định trong cácnăm trước để đánh giá chất lượng thiết bị sẽ mua sắm hoặc tự làm.

1.2. Kinh phí mua tài liệu hướngdẫn, tổ chức tập huấn sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên, viên chức làmcông tác thiết bị dạy học được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên củamỗi đơn vị.

2. Bảo quản và khai thác sử dụng

Để việc bảo quản và khai thác sửdụng thiết bị dạy học có hiệu quả, các sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáodục và đào tạo cần tổ chức thực hiện các công việc sau:

2.1. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân vàchỉ đạo, tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư của Chươngtrình kiên cố hoá trường, lớp học, đồng thời huy động các nguồn kinh phí để xâymới, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất (phòng đựng thiết bị, phòng học bộ môn,phòng thí nghiệm...) để bảo quản và triển khai sử dụng thiết bị dạy học phục vụtốt công tác giảng dạy, học tập ở các nhà trường.

2.2. Giao trách nhiệm cho Hiệutrưởng các trường, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng kếhoạch, tổ chức mua sắm, bảo quản và triển khai sử dụng có hiệu quả thiết bị dạyhọc đã trang bị, tránh lãng phí.

2.3. Chỉ đạo, tổ chức phong trào tựlàm thiết bị dạy học để bổ sung, cải tiến, sửa chữa thiết bị dạy học nhằm đápứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

2.4. Chỉ đạo các đơn vị trường họctuyển dụng, bố trí sắp xếp nhân sự làm viên chức thiết bị dạy học và tạo điềukiện để viên chức làm công tác thiết bị dạy học được đào tạo đúng chuyên ngànhhoặc tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo Chương trình đã đượcBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày05/12/2007.

III/ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA

1. Căn cứ vào Thông tư hướng dẫn vềdanh mục thiết bị dạy học tối thiểu và điều kiện thực tế của mỗi cấp học, sởgiáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành chức năng tổ chứcgiám sát, kiểm tra, thanh tra việc mua sắm thiết bị dạy học về số lượng, chấtlượng, tiến độ và công tác tập huấn, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học trongcác nhà trường.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trìphối hợp với các Bộ, ban ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra đánh giá việc triểnkhai công tác thiết bị dạy học của các địa phương theo từng năm học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cácsở giáo dục và đào tạo phổ biến đến các Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Hiệutrưởng các trường Tiểu học, các trường Trung học cơ sở và Giám đốc các Trungtâm giáo dục thường xuyên để thực hiện nghiêm túc các nội dung của văn bản này.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo báo cáoUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Cơ sở vậtchất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) để giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Các Thứ trưởng;
- Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Cục CSVCTBTH, Vụ KHCNMT, Vụ KHTC, Vụ TCCB, Cục NGCBQLGD, T.tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Hiệp hội TBGD Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển