BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6817/TCHQ-KTTT
V/v giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8264/TCT-CS ngày01/10/2009 của Tổng cục thuế đề nghị tham gia về việc giảm thuế GTGT đối vớicột đèn bằng thép và các bộ phận rời của cột đèn bằng thép, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụdoanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn có quy định giảm 50% mức thuế suất thuếGTGT đối với một số hàng hoá, trong đó có sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất(trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng).

Mặt hàng cột đèn bằng thép là sản phẩm cơ khí dùng cho chiếusáng công cộng, không phải là tư liệu sản xuất và cũng không có căn cứ để khẳngđịnh là phục vụ tiêu dùng.

Căn cứ Danh mục một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suấtthuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT, thì: mặt hàngcột đèn bằng thép và các bộ phận rời của cột đèn bằng thép thuộc mã hàng hoá7308.90.90.00 thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Do vậy, mặt hàng cột đèn bằng thép và các bộ phận rời củacột đèn bằng thép thuộc mã hàng hoá 7308.90.90.00 thuộc diện được giảm 50% mứcthuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan kính chuyển Tổng cục thuế tham khảo./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn